Search form

Export 5 results:
Filters: Author is Xu, Zhizhan  [Clear All Filters]
2018
Sun, Haiyi, Yonghong Liu, Jiansheng Liu, Zhengjun Su, Jingjing Ju, Xingkai Hu, Cheng Wang, Tiejun Wang, See Leang Chin, Ruxin Li, and Zhizhan Xu. "Femtosecond laser filament-assisted AgI-type pyrotechnic nucleant-induced water condensation in cloud chamber." Opt Express 26, no. 23 (2018): 29687-29699.
Ju, Jingjing, Haiyi Sun, Xingkai Hu, Yonghong Liu, Yaoxiang Liu, Jingwei Wang, Cheng Wang, Tie-Jun Wang, Xueliang Guo, Jiansheng Liu, See Leang Chin, Ruxin Li, and Zhizhan Xu. "Temporal evolution of condensation and precipitation induced by a 22-TW laser." Opt Express 26, no. 3 (2018): 2785-2793.
2017
Liu, Yaoxiang, Tiejun Wang, Na Chen, Shengzhe Du, Jingjing Ju, Haiyi Sun, Cheng Wang, Jiansheng Liu, Haihe Lu, See Leang Chin, Ruxin Li, Zhizhan Xu, and Zhanshan Wang. "Probing the effective length of plasma inside a filament." Opt Express 25, no. 10 (2017): 11078-11087.
2016
Sun, Haiyi, Yonghong Liu, Jingjing Ju, Ye Tian, Yafeng Bai, Yaoxiang Liu, Shengzhe Du, Cheng Wang, Tiejun Wang, Jiansheng Liu, See Leang Chin, Ruxin Li, and Zhizhan Xu. "Picosecond laser-induced water condensation in a cloud chamber." Opt Express 24, no. 18 (2016): 20494-506.
2015
Wang, Tie-Jun, Yingxia Wei, Yaoxiang Liu, Na Chen, Yonghong Liu, Jingjing Ju, Haiyi Sun, Cheng Wang, Haihe Lu, Jiansheng Liu, See Leang Chin, Ruxin Li, and Zhizhan Xu. "Direct observation of laser guided corona discharges." Sci Rep 5 (2015): 18681.