Search form

Export 1 results:
Filters: Author is Wang, Jingwei  [Clear All Filters]
2018
Ju, Jingjing, Haiyi Sun, Xingkai Hu, Yonghong Liu, Yaoxiang Liu, Jingwei Wang, Cheng Wang, Tie-Jun Wang, Xueliang Guo, Jiansheng Liu, See Leang Chin, Ruxin Li, and Zhizhan Xu. "Temporal evolution of condensation and precipitation induced by a 22-TW laser." Opt Express 26, no. 3 (2018): 2785-2793.