Search form

Export 1 results:
Filters: Keyword is Cyclohexanols  [Clear All Filters]
2017
Echeverry, Stefania, Xiang Qun Shi, Mu Yang, Hao Huang, YiChen Wu, Louis-Etienne Lorenzo, Jimena Perez-Sanchez, Robert P. Bonin, Yves De Koninck, and Ji Zhang. "Spinal microglia are required for long-term maintenance of neuropathic pain." Pain 158, no. 9 (2017): 1792-1801.